yükleniyor...

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP)

Tarımsal alanda yatırım yapacak olan Şahıslara ve Kobilere 2.500.000 TL’ye kadar yapacağı yatırımlarda %50 Hibe desteği T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 

KKYDP desteği ile yeni yatırım yapacak, işletmesini büyütecek ve yarım kalan yatırımlarını tamamlayacak yatırımcılara yardım etmeye hazırız.

KKYDP NEDİR?

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik, öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fonlanan bir kırsal kalkınma programıdır.


Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için yapılan yatırımlar T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

KIRSAL KALKINMA PROJELERİ İLE AMAÇLARI

 • Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,
 • Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi,
 • Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi,
 • Gıda güvenliğinin güçlendirilmesi,
 • Yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması,
 • Kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.

DESTEKLENEN PROJE KONULAR

(1) Tarımsal, bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik 
   a) yeni tesislerin yapımı, 
   b) kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, 
   c) mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu
(2) Tarımsal üretime yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış tesislerin tamamlanması ve mevcut tesislerin kapasite artırımı ve/ veya modernizasyonu sabit yatırım konularında; 
   a) Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seralar, 
   b) Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, 
   c) Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik kümes ve broyler, 
   d) Kültür mantarı üretimi 
   e) Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu, 
   f) Kanatlı kesimhaneleri 
(3) Toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı 
(4) Modern teknolojilere sahip en az 3 dekar sebze, meyve ve süs bitkileri yetiştiriciliği 
(5) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırım konularında; 
   a) Denizlerde yetiştiricilik, 
   b) İç sularda yetiştiricilik, 
(6) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Konularında hibe desteği verilir,

EKONOMİK YATIRIMLAR İÇİN BAŞVURU SAHİPLERİ KRİTERLERİ

 • Gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilmektedir.
 • Başvuru sahibi, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
 • Başvuru sahiplerinin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.
 • Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan; Kolektif, limited, ve anonim şirketleri ve ortaklıkları, Tarımsal amaçlı kooperatif, birlik ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.
 • Tüzel kişiliği olan kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.
 • Tüzel kişiliği olan kuruluşların, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.

PROJE HİBE TOPLAM TUTARLARI VE DESTEKLEME ORANI

 

 • Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında yatırımcının türü, proje bütçesi, proje konularına göre değişmekle birlikte desteklenebilir proje giderleri yatırım tutarı en fazla 3.000.000 Türk Lirasıdır. En düşük proje tutarı ise 250.000 ₺ olabilmektedir.
 • Yatırım Üst limitleri 
  a) Yeni tesis olan başvurularda 3.000.000 Türk Lirası, 
  b) Yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası, 
  c) Yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 1.500.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.
 • Projenin hibe oranı %50 ‘dir.
 • Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.


HİBE DESTEĞİ KAPSAMINDAKİ PROJE GİDERLERİ


Yatırım uygulamalarına ait;

 • İnşaat işleri alım giderlerine,
 • Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine, hibe desteği verilir.


Daha ayrıntılı bilgi, belge ve doküman için bizimle irtibata geçmeniz yeterlidir.